top of page

Νέο εξώδικο προς τον ΕΟΠΥΥ για την συνέχιση της επίσχεσης

Κατατέθηκε σήμερα 29-02-2016 νεο εξώδικο προς τον ΕΟΠΥΥ για την συνέχιση της επίσχεσης, αναλυτικά το κείμενο:

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ

Του σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Εργαστηριακών Ιατρών» και το διακριτικό τίτλο «ΣΥΝ.ΕΡΓΑΣ.ΙΑ», που εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο (οδός Αγίου Αλεξάνδρου αρ.48) και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΠΡΟΣ

Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (ΕΟΠΥΥ), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Κηφισίας αρ. 39, και εκπροσωπείται νόμιμα.

------------------------------

Το Σωματείο μας, έχει νομίμως συσταθεί δυνάμει της με αριθμό 50/2015 Διαταγής του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε το από 24.10.2014 καταστατικό, το οποίο καταχωρήθηκε με αυξ. αριθ. 30535 στο βιβλίο σωματείων του Ειρηνοδικείου Αθηνών, και ως σκοπό του έχει να εκφράζει, να προωθεί και να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των εργαστηριακών ιατρών μελών του, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είναι συμβεβλημένα και παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό του Οργανισμού σας πανελλαδικά.

Όπως όμως πολύ καλά γνωρίζετε, μολονότι από πλευράς μας ως εργαστηριακοί ιατροί, υπήρξαμε ανέκαθεν απολύτως συνεπείς στην εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών μας απέναντι στον Οργανισμό σας και τους Ασφαλισμένους σας, δυστυχώς ο Οργανισμός σας, παραμένει εδώ και χρόνια απολύτως αναξιόπιστος απέναντί μας, αρνούμενος επανειλημμένα να εκπληρώσει τις νόμιμες και συμβατικές υποχρεώσεις του απέναντί μας, καθιστώντας στην πράξη απολύτως ασύμφορη την, υπό αυτούς τους όρους, εξακολούθηση της συνεργασίας μας. Ειδικότερα:

Α) Δυνάμει του Ν. 3918/2011, συστήθηκε ο Οργανισμός σας, ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (στο εξής «Ε.Ο.Π.Υ.Υ.»), ο οποίος αποτελεί Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 17 του ανωτέρω νόμου στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., και σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του νόμου ως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεταφέρθηκαν και εντάχθηκαν ως υπηρεσίες, αρμοδιότητες και προσωπικό, ο Κλάδος Υγείας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) με τις μονάδες υγείας του, το κέντρο διάγνωσης ιατρικής της εργασίας του ΙΚΑ με το σύνολο του εξοπλισμού του, οι Κλάδοι Υγείας του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) και του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), και ο Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ), όπως διαμορφώθηκε με τις διατάξεις του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α'), ως προς τις παροχές σε είδος. Περαιτέρω, δυνάμει της παρ. 3 του ίδιου ως άνω άρθρου, ορίστηκε ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να μεταφέρονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και άλλοι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί παροχής υγείας που λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

Στη συνέχεια, δυνάμει της παρ. 17 του άρθρου 13 του Ν. 4052/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει δυνάμει των Ν. 4075/2012, 4093/2012, 4144/2013 και 4316/2014, ορίστηκε ότι:

«Στον ΕΟΠΥΥ εντάσσονται οι υπηρεσίες και οι αρμοδιότητες ως προς την παροχή υπηρεσιών υγείας σε είδος: α) την 1.4.2012 του Οίκου Ναύτου, β) την 1.5.2012 του Κλάδου Υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ και του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ και γ) την 1.6.2012 του ΕΤΑΑ, καθώς και οι κάθε μορφής μονάδες παροχής υγείας με το σύνολο του εξοπλισμού τους, δ) την 1.12.2012 του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) ... στ) Οι απαιτήσεις των συμβεβλημένων θεραπόντων ιατρών του Οίκου Ναύτου για παροχή ιατρικών υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους του μέχρι την 31.3.2012, για τις οποίες είχαν υποβληθεί ηλεκτρονικά οι αντίστοιχοι λογαριασμοί σύμφωνα με την υπ' αριθ. 5001/20/14.6.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου Ναύτου εξοφλούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). Οι ανωτέρω οφειλές εξοφλούνται με την υποβολή στον ΕΟΠΥΥ εκ μέρους του δικαιούχου ιατρού του αντίστοιχου πιστωτικού τιμολογίου και υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία ρητά αναφέρεται ότι αποδέχεται τη ρύθμιση αυτή και παραιτείται από οποιαδήποτε άλλη αξίωση συμπεριλαμβανομένων και των τόκων υπερημερίας και κατόπιν ελέγχου της προσήκουσας υποβολής των αντίστοιχων λογαριασμών συμφώνως προς την υπ' αριθ. 5001/20/14.6.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου Ναύτου. Στην έννοια των ανωτέρω οφειλών δεν περιλαμβάνονται οι παραγεγραμμένες απαιτήσεις, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν.δ. 496/1974.»

Τα μέλη του σωματείου μας, είναι ιατροί συμβεβλημένοι με τα ασφαλιστικά ταμεία, που δυνάμει των ανωτέρω διατάξεων εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ, και δυνάμει σχετικών συμβάσεων παρείχαν στους συμβεβλημένους ασθενείς των αντίστοιχων ανωτέρω ταμείων, ιατρικές υπηρεσίες και πράξεις, για τις οποίες εξέδωσε ο καθένας μας τα σχετικά παραστατικά. Μετά την ένταξη των ανωτέρω ταμείων στον ΕΟΠΥΥ, ο τελευταίος οργανισμός υπεισήλθε στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιμέρους ταμείων, εκ των μεταξύ μας συμβάσεων, σύμφωνα με τις ανωτέρω νομοθετικές διατάξεις. Ενόψει αυτών, για τις εκ μέρους των μελών μας παρασχεθείσες ιατρικές υπηρεσίες και πράξεις, αυτά υπέβαλαν νομότυπα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή των αμοιβών τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αντίστοιχες συμβάσεις και το νόμο.

Εντούτοις, παρά τις κατά τ' ανωτέρω αιτήσεις μας αλλά και τις επανειλημμένες έως σήμερα οχλήσεις μας, αλλά και των ως άνω μελών μας, προς τον υπόχρεο Οργανισμό σας, παράνομα και υπαίτια αρνείστε να τους καταβάλετε τις αμοιβές τους, ενώ επίσης ακόμα τους οφείλετε και ποσοστό 10% επί αμοιβών, για τις οποίες τους έχετε καταβάλει ενόψει ελέγχου μόνο το 90% αυτών.

Ενόψει των ανωτέρω:

Διαμαρτυρόμαστε έντονα, για την ανωτέρω παράνομη και πέρα από κάθε έννοια καλής πίστης και ορθών συναλλακτικών ηθών συμπεριφορά του Οργανισμού σας.

Σας καλούμε για τελευταία φορά να μας καταβάλετε άμεσα στο σύνολο τους τα οφειλόμενα στα μέλη μας ποσά.

Β) Δυνάμει της με αρ. Υ9/οικ.70521/14.8.2014 Υπουργικής Απόφασης, ο προϋπολογισμός της δαπάνης του ΕΟΠΥΥ για το 2014, δε μπορεί να υπερβεί το ποσό που προσδιορίζεται στη με αρ. Υ9Α/οικ.62558/15.7.2014 Υπουργική Απόφαση «Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του ΕΟΠΥΥ για τις προς αυτόν παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους, ανά κατηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας». Ειδικότερα σύμφωνα με την πρώτη εκ των ανωτέρω Υπουργικών Αποφάσεων το ατομικό όριο (πλαφόν) ορίζεται συγκεκριμένα ως «το ποσό που αντιστοιχεί στο ετήσιο όριο δαπάνης κάθε νομού κατανέμεται στους παρόχους του νομού, ανά ΑΦΜ, αυτού με βάση την αναλογία της αιτηθείσας ετήσιας δαπάνης του παρόχου για το έτος 2013 προς τη συνολική ετήσια αιτηθείσα δαπάνη του έτους 2013 του ιδίου νομού. Η αναλογία αυτή πολλαπλασιάζεται με το ετήσιο όριο δαπάνης του ιδίου νομού για το έτος 2014, όπως εμφαίνεται στο παράρτημα Α, που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφασης και αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Το ποσό που προκύπτει αποτελεί το ετήσιο όριο δαπάνης του παρόχου, ανά ΑΦΜ, το οποίο διαιρείται σε δωδεκατημόρια.» Στο αναφερόμενο Παράρτημα Α της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, ορίζεται ρητά για τους σκοπούς της ανωτέρω απόφασης το όριο δαπάνης για κάθε νομό, όπως π.χ. για το νομό Αττικής το ποσό των 106.899.706,81€.

Δεδομένου ότι το συγκεκριμένο ανώτατο όριο δαπάνης ανά νομό, ήταν ήδη γνωστό, το αργότερο, κατά το χρόνο έκδοσης της ανωτέρω από 14.8.2014 Υπουργικής Απόφασης, και μολονότι ο Οργανισμός σας όφειλε το ταχύτερο να γνωστοποιήσει στους συμβεβλημένους παρόχους υπηρεσιών υγείας το συγκεκριμένο ατομικό μηνιαίο όριο του καθενός, εφόσον κατά τον ανωτέρω χρόνο ήταν γνωστοί όλοι οι παράμετροι υπολογισμού αυτού, όχι μόνο προέβη αρχικά, με μεγάλη καθυστέρηση, το Δεκεμβριο2014 στη γνωστοποίηση των σχετικών μηνιαίων ατομικών ορίων, που φυσικά ισχύουν αναδρομικά από 1.1.2014, αλλά επιπλέον τον Ιούλιο του 2015, μας στείλατε νέα ειδοποιητήρια, με τα οποία τροποποιούσατε μονομερώς προς τα κάτω τα αρχικά ανακοινωθέντα ατομικά πλαφόν του έτους 2014 για ορισμένους νομούς, μεταξύ των οποίων και αυτού της Αττικής.

Σε επικοινωνία μας με τον Οργανισμό σας, μας γνωστοποιήθηκε, ανεπίσημα, ότι τάχα η εκ των υστέρων μείωση των ατομικών ορίων δαπανών, οφειλόταν στο γεγονός ότι ποσό 24 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο τάχα είχε προϋπολογιστεί στον σχετικό κωδικό ΚΑΕ 0671.01 «Διαγνωστικό Κέντρο – Αμοιβές παρακλινικών εξετάσεων» του ΕΟΠΥΥ, τελικά δεν καταβλήθηκε στον Οργανισμό σας, με αποτέλεσμα την κατά 23% μείωση των ήδη ανακοινωθέντων ορίων. Παρ’ όλα αυτά, το προαναφερθέν ποσό των 24 εκατομμυρίων ευρώ, δεν είχε προϋπολογιστεί στο λογαριασμό του ΕΟΠΥΥ, παρά μονάχα με την 19η (μετά την έγκρισή του) τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Οικ. έτους 2014, που έλαβε χώρα το πρώτον την 15.11.2014, δυνάμει της Απόφασης Νο 1105 της Συνεδρίασης Δ. Συμβουλίου 200/15.12.2014 (που δημοσιεύτηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:7ΤΣΞΟΞ7Μ). Συνεπώς τα δυνάμει της με αρ. Υ9/οικ.70521/14.8.2014 υπουργικής απόφασης, που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ την 18.8.2014, ανακοινωθέντα όρια δαπάνης κάθε νομού, είχαν καθοριστεί χωρίς τον συνυπολογισμό του ανωτέρω ποσού των 24 εκατομμυρίων ευρώ και συνεπώς τυχόν μη καταβολή αυτού, δε θα έπρεπε να μειώνει τα κατά τα ανωτέρω ανακοινωθέντα όρια δαπάνης, ενώ αντίθετα η καταβολή των προϋπολογισθέντων 24 εκατομμυρίων ευρώ, θα έπρεπε αντίστοιχα μόνο να αυξήσει τα όρια αυτά.

Σε κάθε περίπτωση όμως, θα πρέπει να τονιστεί ότι η καθυστερημένη ανακοίνωση των ατομικών ανώτατων ορίων δαπανών, μετά τη λήξη της περιόδου την οποία αυτά αφορούν, σημαίνει ότι κατά τον χρόνο, που οι συμβεβλημένοι με τον Οργανισμό σας ιατροί παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς τους ασφαλισμένους του Οργανισμού σας, δε γνωρίζουν το όριο δαπάνης που τους αναλογεί με αποτέλεσμα να προβαίνουν σε υπερβάσεις, τις οποίες τελικά δεν πρόκειται να πληρωθούν, κι επομένως επιβαρύνονται οι ίδιοι. Κατ’ αυτόν τον τρόπο όμως, η εκ των υστέρων ανακοίνωση μηνιαίων ατομικών ορίων που ισχύουν αναδρομικά, δεν επιτρέπει στους συμβεβλημένους ιατρούς να χρησιμοποιήσουν τα όρια αυτά ως οδηγό ως προς το ύψος των εξετάσεων που δύνανται να πραγματοποιήσουν, αλλά αντιθέτως, δεδομένου ότι βάσει της σύμβασης με τον Οργανισμό σας δεν επιτρέπεται στους συμβεβλημένους ιατρούς η άρνηση διενέργειας συνταγογραφημένης εξέτασης, η αναδρομική επιβολή των ορίων αυτών έχει τελικά το χαρακτήρα μονομερώς επιβληθείσης περικοπής εις βάρος των παρόχων, ενάντια στο πνεύμα του νόμου αλλά και στη ίδια τη λογική του πλαφόν.

Προπάντων όμως, η αρχική ανακοίνωση των ατομικών ορίων δαπανών και η εκ των υστέρων τροποποίηση και περαιτέρω μείωση αυτών, έχει ως αποτέλεσμα ακόμη μεγαλύτερη αναστάτωση και ανατροπή του προϋπολογισμού λειτουργίας των εργαστηρίων, δεδομένου ότι βάσει των ανωτέρω ορίων υπολογίζονται τα ποσά αυτόματης επιστροφής (clawback), τα οποία ποσά, τελείως ξαφνικά κι ενώ έχουν ήδη γνωστοποιηθεί με τα σχετικά ειδοποιητήρια στους παρόχους, αυξάνονται, κατά παράβαση κάθε έννοιας καλής πίστης, ορθών συναλλακτικών ηθών και δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση.

Γ) Εκτός των ανωτέρω, παρόλο που οι εργαστηριακοί ιατροί παρέχουν σε κάθε περίπτωση με ήθος και υψηλή αίσθηση ευθύνης τις υπηρεσίες τους προς τους ασθενείς - ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, ο Οργανισμός σας παραμένει υπερήμερος απέναντί τους, ως προς την εξόφληση των οφειλομένων αμοιβών για τις διαγνωστικές υπηρεσίες τις οποίες παρείχαν.

Ειδικότερα, ο ΕΟΠΥΥ, οφείλει μέχρι σήμερα στους συμβεβλημένους εργαστηριακούς ιατρούς, τα κάτωθι δεδουλευμένα παρελθόντων ετών (πλην του 2015):

 • To 10% της αξίας των δεδουλευμένων εξετάσεων του έτους 2012

 • To 10% της αξίας των δεδουλευμένων εξετάσεων του έτους 2013

 • Τις δεδουλευμένες εξετάσεις των μηνών από Σεπτέμβριο μέχρι Δεκέμβριο του έτους 2013

 • Τις δεδουλευμένες εξετάσεις των μηνών από Απρίλιο μέχρι Ιούνιο και από Νοέμβριο μέχρι Δεκέμβριο του έτους 2014

Μάλιστα ο Οργανισμός σας, αν και δεν έχει καταβάλει ούτε ένα ευρώ έναντι των ανωτέρω αναφερόμενων οφειλών, προέβη μη προσηκόντως και εικονικά σε υποτιθέμενη πληρωμή μέρους των ανωτέρω οφειλών, μέσω παράνομων, παράτυπων και αντισυμβατικών συμψηφισμών,.

Συγκεκριμένα:

 • Δυνάμει της Υ9/οικ.77307/14.8.2013 ορίζεται ότι ο ΕΟΠΠΥ δύναται να συμψηφίζει το ποσό αυτόματης επιστροφής (clawback) υπό την προϋπόθεση ότι ο συμψηφισμός γίνεται «μόνο μεταξύ των επιστρεφόμενων ποσών από τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας και εκκαθαρισμένων οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς αυτούς, που δημιουργήθηκαν εντός του ίδιου έτους.». Ομοίως δυνάμει της Υ9/οικ.91813/27.9.2013 ορίζεται ότι «ο ΕΟΠΥΥ δύναται να συμψηφίζει τα παραπάνω ποσά επιστροφής (rebate) με ισόποσες οφειλές του προς τους παρόχους, όπως αυτές προκύπτουν από τα νόμιμα παραστατικά τους και οι οποίες δημιουργήθηκαν εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος.»

Εντούτοις, παρά τις ανωτέρω ρητές διατάξεις και κατά παράβαση αυτών ο Οργανισμός σας προέβη παρανόμως σε συμψηφισμό υποτιθέμενων απαιτήσεών του από rebate και clawback των ετών 2013 και 2014 (τις οποίες ήδη αμφισβητούμε και εις βάρος των οποίων έχουμε ήδη προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια) με απαιτήσεις μας από δεδουλευμένες υπηρεσίες μας των ετών 2012 και 2013, οι οποίες κατά τα ανωτέρω δεν είχαν πληρωθεί και τις οποίες εμφανίζει σήμερα μέσω του συμψηφισμού ως εξοφληθείσες.

 • Στην Υ9/οικ.70521/14.8.2014 στην οποία ορίζεται ότι για τον υπολογισμό του συνολικού ποσού επιστροφής - clawback θα πρέπει να αφαιρεθούν από τις πραγματικές δαπάνες τα ποσά που αφαιρούνται εξαιτίας των ορίων δαπανών του ίδιου έτους. Ωστόσο, υπολογισμός των ανωτέρω ποσών, βάσει των οποίων πραγματοποιήθηκαν οι αντίστοιχοι συμψηφισμοί, έγιναν εσφαλμένα, καθώς συνυπολογίστηκε μόνο το οριζόντιο clawback του πρώτου εξαμήνου του 2014, χωρίς να ληφθεί καθόλου υπόψη το αντίστοιχο clawback του δεύτερου εξαμήνου της ίδιας χρονιάς. Το τελευταίο μας ανακοινώθηκε, όπως προαναφέρθηκε, αρχικά τον Νοέμβριο του 2014, χωρίς να ληφθεί κατά το χρόνο εκείνο υπόψη το ορθό όριο δαπανών, το οποίο μας γνωστοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2015, και το οποίο για το λόγο αυτό δεν ελήφθη υπόψη στον υπολογισμό του clawback του έτους 2014. Επομένως, η αντίστοιχη απαίτηση τους Οργανισμού σας εις βάρος μας, δεν έχει υπολογιστεί σωστά και είναι για το λόγο αυτό εσφαλμένη κι επομένως αντίστοιχα εσφαλμένος και παράνομος είναι ο συμψηφισμός αυτής με απαιτήσεις των παρόχων εις βάρος του ΕΟΠΥΥ.

 • Ο συμψηφισμός των υποτιθέμενων οφειλών των παρόχων προς τον ΕΟΠΥΥ από rebate και clawback (τα οποία είναι μικτά) έγινε με ποσά οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς τους παρόχους από τα οποία είχαν ήδη αφαιρεθεί οι κρατήσεις και οι φόροι, ήταν δηλαδή, καθαρά. Κατ’ αυτό τον τρόπο εκτός του γεγονότος ότι οι απαιτήσεις δεν ήταν ομοειδείς ώστε νόμιμα να υπόκεινται σε συμψηφισμό, ο κατ’ αυτό τον τρόπο παράνομος συμψηφισμός καθαρών και ακαθάριστων απαιτήσεων, οδηγεί στην πράξη σε λογιστική αύξηση του ύψους των rebate και clawback, σε σχέση με αυτά που αρχικά ανακοινώθηκαν από τον Οργανισμό σας.

 • Παράλληλα και σε συνέχεια των προηγουμένων, όπως προκύπτει και από τις σχετικές φορολογικές βεβαιώσεις και τις αντίστοιχες «καταστάσεις κρατήσεων τιμολογίων προμηθευτών» εμφανίζονται όλως εσφαλμένως οι πάροχοι να έχουν εισπράξει ποσά, τα οποία αντιστοιχούν σε παρακρατήσεις φόρου αλλά και κρατήσεις 3,072% υπέρ ΜΤΠΥ, οι οποίες όμως κρατήσεις υπολογίστηκαν επί των αρχικών τιμολογηθέντων ποσών τα οποία όμως τελικά ποτέ δε καταβλήθηκαν ούτε και θα καταβληθούν στους παρόχους! Κατ’ αυτό τον τρόπο γίνεται παρακράτηση φόρου και κρατήσεων επί ποσών μεγαλύτερων από αυτά που πραγματικά έλαβαν οι πάροχοι, ενώ αντίστοιχα και το ΜΤΠΥ, εισπράττει από τους παρόχους χρήματα τα οποία οι τελευταίοι δεν του οφείλουν.

 • Οι εν λόγω συμψηφισμοί, σε πολλές περιπτώσεις, έλαβαν χώρα εκ μέρους του Οργανισμού σας, κατά παράβαση προγενέστερων αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων των Διοικητικών Δικαστηρίων, οι οποίες μεταξύ άλλων απαγορεύουν τον εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ συμψηφισμό των απαιτούμενων ποσών από τα rebate και τα clawback του έτους 2013.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, οι σχετικοί συμψηφισμοί στους οποίους μονομερώς προέβη ο Οργανισμός σας, είναι απολύτως παράνομοι και αντισυμβατικοί και σας καλούμε άμεσα να τους ανακαλέσετε. Σας δηλώνουμε δε ότι δεν αναγνωρίζουμε τις υποτιθέμενες, μέσω των ανωτέρω συμψηφισμών, εικονικές και παράτυπες καταβολές των οφειλομένων του ΕΟΠΥΥ προς τους παρόχους.

Δ) Σύμφωνα με την Υ.Α. οικ.113385/14-1-2015 (ΦΕΚ 35), η οποία τροποποιούσε την Υ9/οικ. 70521/18-8-14 ΥΑ., ορίστηκε αριθμητικό όριο ανά κατηγορία ιατρικής πράξης από κάθε ειδικότητα (κατηγορίες ιατρικών πράξεων όπως δίνονται στη ηλεκτρονική συνταγογράφηση).

Ωστόσο το περιεχόμενο της προαναφερθείσας Υ.Α,. ως προς την εφαρμογή ορίων συνταγογράφησης ανά κατηγορία ιατρικής πράξης στην πράξη δεν εφαρμόζεται παρά το γεγονός, ότι παρήλθε έτος από τη δημοσίευση του προαναφερθέντος ΦΕΚ. Οι θεράποντες κλινικής ειδικότητας ιατροί δύνανται να υπερσυνταγογραφήσουν μέσω του e-dapy ενώ οι συνάδελφοι εργαστηριακής ειδικότητας έρχονται αντιμέτωποι με ασθενείς φέροντες παραπεμπτικά το περιεχόμενο των οποίων αποτελείται από υπερβάσεις εξετάσεων είτε ως προς μία ή και ως προς περισσότερες κατηγορίες ιατρικών πράξεων.

Το αποτέλεσμα βέβαια είναι οι διαπληκτισμοί των συναδέλφων είτε μεταξύ τους δηλαδή οι θεράποντες ιατροί με τους παραλήπτες- εργαστηριακούς ιατρούς αλλά κυρίως οι παραλήπτες με τους ασθενείς. Οι ασθενείς απαιτούν την εκτέλεση των υπερσυνταγογραφημένων εξετάσεων από τους εργαστηριακής ειδικότητας ιατρούς, οι οποίοι αναγκάζονται να τις εκτελέσουν χωρίς να έχουν οποιαδήποτε ρητή γραπτή διαβεβαίωση από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ότι θα αποζημιωθούν.(για τις υπερσυνταγογραφημένες ανά κατηγορία ιατρικής πράξης).

Σας γνωρίζουμε με το παρόν, ότι τα μέλη μας και συγκεκριμένοι οι ιατροί εργαστηριακής ειδικότητας αδυνατούν να επωμισθούν το κόστος των υπερσυνταγογραφημένων εξετάσεων.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας

Διαμαρτυρόμαστε έντονα για τις κατά τα ανωτέρω παράνομες και αντισυμβατικές πρακτικές του Οργανισμούς σας, που προκαλούν σοβαρή οικονομική ζημία στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ εργαστηριακούς ιατρούς.

Διαμαρτυρόμαστε για το γεγονός ότι με δική σας ευθύνη ουδεμία ανταπόκριση υπήρξε στις νόμιμες αξιώσεις μας, οι οποίες συμπεριλαμβάνονταν στο από 20-7-2015 εξώδικό μας, το οποίο σας επεδόθη νομίμως στις 21-7-2015 (υπ΄αριθμ. 10976Β/ 21-7-2015 έκθεση επίδοσης).

Σας γνωρίζουμε ότι η επίσχεση εργασίας μας παραμένει ενεργή ήδη από 24-7-2015, σε ότι αφορά την αθέτηση των νομίμων υποχρεώσεών σας, όπως αυτές περιγράφονται στο από 20-7-2015 εξώδικό μας.

Σας γνωρίζουμε και σας δηλώνουμε ότι η επίσχεσή μας θα αφορά πλέον και την επιπλέον αθέτηση των νομίμων οικονομικών σας υποχρεώσεων που για πρώτη φορά αναλυτικά και επιπροσθέτως προσδιορίζονται στο παρόν εξώδικο, εφόσον δεν συμμορφωθείτε στις νόμιμες υποχρεώσεις σας μέχρι τις 4-3-2016.

Σας γνωρίζουμε, για λογαριασμό ενός εκάστου των μελών του Συνδέσμου μας, ότι τα μέλη μας, εργαστηριακοί ιατροί, θα ήδη προβαίνουν ή θα προβούν σε επίσχεση παροχής των υπηρεσιών τους προς τους ασφαλισμένους σας, μη αποδεχόμενοι παραπεμπτικά του Οργανισμού σας.

Σας καλούμε, προς συμμόρφωση στις νόμιμες υποχρεώσεις σας και αποφυγή της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων και οικονομικής εξόντωσης των μελών μας, να προβείτε άμεσα, κατά τρόπο νόμιμο και προσήκοντα, σε πλήρη εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Οργανισμού σας προς τα μέλη μας, που αφορούν τα έτη 2012 και εντεύθεν.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μας, εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα σ’ αυτούς προς τους οποίους απευθύνεται, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην έκθεσή του.

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2016

Ο Πρόεδρος και Νόμιμος Εκπρόσωπος του Σωματείου

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
 • Facebook Classic
 • Twitter Classic
 • Google Classic
bottom of page