top of page

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Tου συνδέσμου, που εδρεύει στην Αθηνα με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ    ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ    ΙΑΤΡΩΝ» / «ΣΥΝ. ΕΡΓΑΣ. ΙΑ»
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ - ΠΟΡΟΙ
 

Άρθρο 1° ΙΔΡΥΣΗ
 

Ιδρύεται σύνδεσμος των εργαστηριακών ιατρών, οι οποίοι έχουν ως επαγγελματική έδρα οπουδήποτε στην Ελληνικη επικρατεια με την    επωνυμία    «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ   ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ    ΙΑΤΡΩΝ», συντομογραφια «ΣΥΝ. ΕΡΓΑΣ. ΙΑ.» με έδρα την πόλη της Αθήνας του Δήμου Αθηναιων του Νομού Αττικής.


Άρθρο 2° ΣΚΟΠΟΣ

 

Σκοπός του συνδέσμου είναι να συγκεράσει, προωθήσει και υπερασπιστεί τις απόψεις όλων των εργαστηριακών γιατρών μελών του οι οποίες δεν εκφράζονται και δεν προωθούνται από τις επαγγελματικές ενώσεις και τους Ιατρικούς συλλόγους. Επιδίωξη του συλλόγου είναι να εκφράσει τον εργαστηριακό γιατρό ως επιστήμονα πάνω απ όλα μετά ως επαγγελματία και τέλος ως επιχειρηματία. Στους σκοπούς του συλλόγου περιλαμβάνεται:

 • Η πλήρης και αυστηρή κατοχύρωση της δυνατότητας του εργαστηριακού γιατρού να εργάζεται με βάση τις επιστημονικές του γνώσεις τα διεθνή επίσημα ιατρικά δεδομένα και τις σύγχρονες εξελίξεις της κάθε ειδικότητας. Να μπορεί δηλαδή εξετάζει, να πραγματοποιεί lege artis ιατρικές πράξεις με τις οποίες θα συμβάλλει στην διάγνωση προβλήματος υγείας του εξεταζομένου, να μπορεί να συστήνει αγωγή και να συμμετέχει στην θεραπευτική αντιμετώπιση του προβλήματος του ασθενούς.

 • Η ανάδειξη του κλινικού ρόλου του εργαστηριακού γιατρού που ασφαλώς είναι αλληλένδετο με την εργαστηριακή εξέταση.

 • Η κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των εργαστηριακών γιατρών και την περιχαράκωση των ειδικοτήτων από την λεηλασία των λοιπών επαγγελματιών υγείας και όχι μόνο.

 • Την απεξάρτηση των εργαστηριακών γιατρών από τον εθισμό στην κρατικοδίαιτη νοοτροπία.

 • Η συσσωμάτωση των μελών και η με τη συνεργασία, αλληλεγγύη, συναδέλφωση, κοινές ενέργειες και προσπάθειες αυτών, μελέτη, προστασία, διεκδίκηση και προαγωγή των επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικοασφαλιστικών συμφερόντων τους

 • Η ανύψωση του ηθικού, βιοτικού, πνευματικού, μορφωτικού, επαγγελματικού και πολιτιστικού τους επιπέδου, όπως και η ψυχαγωγία και προάσπιση των ελευθέρων    και    δημοκρατικών    θεσμών    και    κατοχύρωση    των επαγγελματικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των μελών της ένωσης.

 • Η παροχή κάθε δυνατής υποστήριξης στα μέλη της. Η διαφώτιση της κοινής γνώμης πάνω στα προβλήματα των μελών ως επίσης και η έρευνα, η μελέτη και η επίλυση των προβλημάτων στους τομείς και τις ειδικότητες της ιατρικής επιστήμης, που αφορούν τα μέλη της ένωσης.

 • Η συνεργασία των μελών του σε επίπεδο επαγγελματικό και οικονομικό έτσι ώστε να μπορούν να επιτυγχάνουν οφέλη από την μαζική αγορά εξοπλισμού, μαζική παραγγελία αναλωσίμων, μαζική αγορά υπηρεσιών διακρίβωσης ποιότητας, μαζική αγορά υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων κλπ

 • Η συνεργασία των μελών του σε επίπεδο επαγγελματικό ώστε να μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες σε ασφαλιστικές εταιρείες, οργανισμούς του δημοσίου και δίκτυα κλινικών ιατρών, συμπεριλαμβανομένων και εταιρειών του εξωτερικού.


 

Άρθρο 3° ΜΕΣΑ  ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

 

Μέσα για την πραγματοποίηση των σκοπών της ένωσης είναι:
Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων των μελων του συνδεσμου, με την ανάπτυξη της Ενότητας και της μαζικότητας της δράσης τους. Η επαφή των μελών με λοιπούς φορείς και η ανάπτυξη στενών δεσμών αλληλεγγύης και συναδελφώσεως μεταξύ των μελών. Η συγκρότηση ομάδων εργασίας, εισηγητικών, επιστημονικών επιτροπών, επιτροπών μελετών και τεχνικών επιτροπών. Η με κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέτρο προς επιτέλεση του επιδιωκόμενου σκοπού πραγματοποίηση διαβημάτων στις δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, απεργίες κ.λ.π Με τον καταρτισμό και την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας ή οιασδήποτε μορφής συμβάσεως εργασίας με δημοσίους και ιδιωτικούς φορείς καθώς και με την συμμετοχή της στις διαιτητικές ρυθμίσεις των συλλογικών διαφορών εργασίας κατά τις σχετικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

Η ανάπτυξη κάθε είδους επιμορφωτικής δραστηριότητας, διαλέξεις, σεμινάρια, εκδόσεις εντύπων,κ.λ.π.


Άρθρο 4° ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

 

Πόροι της Συνδέσμου είναι:

Οι ετήσιες τακτικές εισφορές, τα δικαιώματα εγγραφής των μελών, κρατικές επιχορηγήσεις, επιχορηγήσεις οργανισμών, έρανοι, κληρονομιές, έκτακτες εισφορές, πρόσοδοι από τα περιουσιακά στοιχεία και κάθε άλλο έσοδο από νόμιμη αιτία, και οποιαδήποτε έσοδα προέρχονται από δραστηριότητες της ένωσης, που είναι σύμφωνες με το σκοπό αυτής και που καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Απαγορεύονται δωρεές υπό όρους.
Κάθε μέλος της ένωσης έχει υποχρέωση να καταβάλει στο ταμείο αυτής: α) μηδέν  (0,00) Ευρώ για εγγραφή του και β) είκοσι  (20,00) Ευρώ για ετήσια συνδρομή του. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετά από πρόταση του Δ.Σ. είναι δυνατό να αυξάνεται ή να μειώνεται το ποσό της εγγραφής και εισφοράς.

Η μη πληρωμή της ετήσιας συνδρομής από το μέλος του Συνδέσμου οδηγεί στη στέρηση του δικαιώματος της ψήφου φυσικής ή ηλεκτρονικής και στην στέρηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Τα μετρητά της ένωσης κατατίθενται στο όνομα της ένωσης σε Τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα, με φροντίδα του Ταμία. Ο Ταμίας μπορεί να έχει στα χέρια του μέχρι 300,00 Ευρώ, για τις τρέχουσες ανάγκες της ένωσης. Για να γίνει οποιαδήποτε ανάληψη χρημάτων χρειάζεται απόφαση υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΜΕΛΗ, ΕΙΣΟΔΟΣ, ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ, ΑΠΟΒΟΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 

Άρθρο 5° ΜΕΛΗ

 

Ο σύνδεσμος αποτελείται από τακτικά, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα μέλη. Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει μετά από αίτηση του, οποιοσδήποτε εργαστηριακός ιατρός ελευθεροεπαγγελματίας (Ακτινοδιαγνώστης - Ακτινολόγος, Βιοπαθολόγος, Μικροβιολόγος, Πυρηνικος, Κυτταρολόγος, Παθολογοανατομος) είτε συμβεβλημένος με ασφαλιστικό ταμείο είτε οχι. Τα μέλη είναι ιδιοκτήτες εργαστηρίων ως φυσικά πρόσωπα ή ως μέτοχοι σε εταιρείες που το 50+ 1 % τουλάχιστον ανήκει σε εργαστηριακούς γιατρούς και το υπόλοιπο σε φυσικά πρόσωπα ασχέτως επαγγέλματος. Δεν δύναται να αποκτήσουν την ιδιότητα τακτικού μέλους γιατροί που είναι μέτοχοι σε ιατρικές εταιρείες οι οποίες ανήκουν σε ποσοστό μικρότερο του 50% σε ιατρούς ή που εργάζονται ή παρέχουν υπηρεσίες (με οιαδήποτε σχέση) σε τέτοιες εταιρείες και δεν έχουν δικό τους εργαστήριο. Κατ’ εξαίρεση μη ιατροι που τυχών μετέχουν στην ιδρυτική ομάδα του συνδέσμου μπορουν να παραμείνουν ως τακτικά μέλη του ισοβίως. Οι εταιρείες πάσης νομικής μορφής εκπροσωπούνται από τον σύνδεσμο εφόσον οι πλειονότητα των ιατρών εταίρων ή μετόχων τους είναι τακτικά μέλη του συνδέσμου. Αντεπιστέλλοντα μέλη μπορούν να είναι ελευθεροεπαγγελματιες εργαστηριακοί ιατροί οι οποίοι είτε είναι μέτοχοι σε ιατρικές εταιρείες όπου λιγότερο του 50% ανήκει σε γιατρούς είτε εργάζονται σε τέτοιες εταιρείες είτε εργάζονται σε εργαστήρια που δεν τους ανήκουν είτε είναι άνεργοι. Τα  αντεπιστέλλοντα μέλη μπορούν να παρακολουθούν, να ενημερώνονται και να συμμετέχουν στις διαδικασίες χωρίς δικαίωμα ψήφου και δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Επίτιμα μέλη γίνονται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, άτομα που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στην ένωση ή εργάσθηκαν για τους ίδιους σκοπούς και μπορει και να μην ειναι ιατροι. Τα επίτιμα μέλη στερούνται του δικαιώματος ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
Μέλη δεν μπορούν να είναι υψηλόβαθμα κομματικά στελέχη, βουλευτές, δήμαρχοι που έχουν εκλεγεί με κομματικούς σχηματισμούς ή άτομα που κατέχουν  υψηλόβαθμες δημόσιες θέσεις που συνδέονται άμεσα με κόμματα.

 

Άρθρο 6° ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

 

Για να γίνει κάποιος εργαστηριακός ιατρός μέλος του συνδεσμου πρέπει να υποβάλει έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της και υπεύθυνη δήλωσή του ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής του, την οποία υποβάλλει αυτοπροσώπως ή με ηλεκτρονική διαδικασία, η οποία σε κάθε περίπτωση θα έχει εγγυήσεις ταυτοπροσωπίας (πχ. θεώρηση γνήσιου της υπογραφής ή πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή).  Η αίτηση εγγραφής εισάγεται στην πρώτη - από της υποβολής της - συνεδρίαση του Διοικητικού συμβουλίου, το οποίο αποφασίζει για την εγγραφή ή όχι του αιτούντος. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία που να αποδεικνύουν την εργασιακή κατασταση του υποψήφιου μέλους. Σε περίπτωση αρνητικής αποφάσεως, μετά από αίτηση του αιτούντος, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών, στην πρώτη μετά την αίτηση συνοδό της (τακτική ή έκτακτη) για την εγγραφή ή όχι. Η απόρριψη μιας αίτησης από τον συνδεσμο συνοδεύεται από έγγραφη αιτιολόγηση προς τον ενδιαφερόμενο. Αν απορριφθεί μια αίτηση εγγραφής, το υποψήφιο μέλος έχει το δικαίωμα να θέσει την έγκριση της αρχικής του αίτησης υπόψη του Σώματος των Μελών με πρόταση τουλάχιστον δέκα μελών του συνδεσμου με δικαίωμα ψήφου. Αν η πρόταση γίνει δεκτή από το Σώμα των Μελών, και υπάρχουν οι τυπικές προυποθέσεις για να γινει τακτικό μέλος,  αποκτά άμεσα την ιδιότητα του μέλους και το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να το εγγράψει στον κατάλογο των μελών.
 

Άρθρο 7° ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ


Κάθε μέλος του συνδεσμου έχει το δικαίωμα, μετά από έγγραφη δήλωση του προς το Διοικητικό Συμβούλιο, να αποχωρήσει οποτεδήποτε από την ένωση. Η περί αποχωρήσεως δήλωση πρέπει να γνωστοποιείται στο Διοικητικό Συμβούλιο, τρεις τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος αυτού.
 

Άρθρο 8° ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΒΟΛΗ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ


Κάθε μέλος, του οποίου οι δραστηριότητες είναι ενάντια στους σκοπούς της ένωσης ή εμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και η συμπεριφορά του είναι ασυμβίβαστη με τους σκοπούς της ένωσης, δείχνει απεργοσπαστική στάση, δεν πειθαρχεί στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων καθυστερεί συνδρομές περισσότερο από δώδεκα (12) μήνες, υποβάλλεται στις παρακάτω πειθαρχικές κυρώσεις ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης του.
α) γραπτή επίπληξη, β) προσωρινή αποβολή μέχρι ένα χρόνο και γ) διαγραφή.
Διαγραφή μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο για να είναι έγκυρη πρέπει να εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση. Οι ποινές επιβάλλονται ύστερα από πρόταση οποιουδήποτε μέλους, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με πλειοψηφία 3/4 των παρόντων. Πρέπει να κοινοποιείται έγγραφη καταγγελία δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν στο Διοικητικό Συμβούλιο, που συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση. Το υπό κατηγορία μέλος δικαιούται να απολογηθεί. Αν δεν παρουσιαστεί η ποινή επιβάλλεται και χωρίς απολογία.
Είναι δυνατή η ανάκληση της ποινής, που γίνεται με την ίδια διαδικασία. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ένωσης έχει δικαίωμα να παραγράφει οφειλές από συνδρομές μελών για χρονικό διάστημα, πού βρέθηκαν σε ανικανότητα διά εργασία πέρα από ένα μήνα.

 

Άρθρο 9° ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ


Τα τακτικά μέλη της ένωσης έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, να ψηφίζουν, να εκλέγουν τα όργανα της ένωσης και να εκλέγονται σε αυτά, εφ' όσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την ένωση, να προτείνουν οτιδήποτε κρίνουν ότι συντελεί στην επίτευξη των σκοπών της ένωσης με έγγραφη ή προφορική πρόταση τους προς τα όργανα της διοίκησης, που είναι υποχρεωμένα να απαντήσουν στην πρόταση. Έχουν το δικαίωμα του λόγου και της κριτικής και του ελέγχου στις Γενικές συνελεύσεις. Επίσης τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να διαβάζουν τα πρακτικά, να ενημερώνονται για τα οικονομικά της ένωσης και να υποβάλουν κάθε είδους υπομνήματα ή προτάσεις στη Γενική Συνέλευση.
 

Άρθρο 10° ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ


Τα τακτικά μέλη της ένωσης έχουν υποχρέωση να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις και τις άλλες εκδηλώσεις της ένωσης, να πληρώνουν μέσα στις κανονικές προθεσμίες τις εισφορές και συνδρομές τους, να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του καταστατικού της ένωσης, να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την πραγματοποίηση των σκοπών της ένωσης και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα, που αντιστρατεύεται τους σκοπούς της. Η συμμετοχή στους ιατρικούς συλλόγους των μελών μας - να γίνεται με κύριο (όχι μοναδικό) σκοπό την προάσπιση της ομάδας μας και τα συμφέροντα των εργαστηριακών γιατρών.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΟΡΓΑΝΑ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΑΠΑΡΤΙΑ
 

Άρθρο 11ο ΟΡΓΑΝΑ

 

 Όργανα της ένωσης είναι: α) Το σώμα των μελών β)Η Γενική Συνέλευση, γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο και δ) Η Ελεγκτική Επιτροπή.

 

Άρθρο 12ο ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

 Το Σώμα των μελών αποτελείται από όλα τα μέλη του Συνδέσμου τα οποία έχουν ζητήσει κωδικούς πρόσβασης στις ψηφιακές πλατφόρμες ψηφοφοριών του Συνδέσμου. Ο σύνδεσμος καταβάλλει κάθε τεχνική προσπάθεια ώστε το Σώμα των Μελών να είναι σε συνεχή ψηφιακή Διαβούλευση μέσω κατάλληλης πλατφόρμας διαδικασιών απευθείας συμμετοχής. Το Σώμα των Μελών μπορεί να κληθεί να αποφασίσει πάνω σε οποιοδήποτε θέμα το οποίο δεν ορίζεται ρητά από παρόν καταστατικό, συμπεριλαμβανομένων και των αποφάσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής, μετά από αίτημα οποιουδήποτε μέλους. Οι κανονισμοί και τα εργαλεία με τα οποία λαμβάνει αποφάσεις το Σώμα των Μελών προτείνονται και αποφασίζονται από το ίδιο. Προτάσεις για την αλλαγή του κανονισμού μπορούν να κατατεθούν από οποιοδήποτε μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να ενημερώσει και να θέσει σε διαβούλευση 20 ημερών την πρόταση σε όλα τα μέλη του συνδέσμου. Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης μπορεί οποιοδήποτε μέλος να καταθέσει άλλη πρόταση. Μετά τη διαβούλευση το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να θέσει σε ψηφοφορία προς το Σώμα των Μελών το σύνολο των προτάσεων.
Σε όλες τις ψηφοφορίες του άρθρου αυτού το ποσοστό που απαιτείται για την λήψη απόφασης από το Σώμα των Μελών υπολογίζεται επί των μελών με δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση που το 90% μιας ειδικοτητας του Σωματος του Μελων διαφωνει με μια αποφαση του Συνδεσμου (με το σκεπτικο οτι θιγει την ειδικοτητα τους) μπορει να την αναιρει. Απαραιτητες προυπόθεσεις για την αναιρεση αυτή είναι η ειδικότητα να επροσωπειται με τουλάχιστον δέκα (10) μέλη και η απόφαση του Συνδέσμου να είναι σχετική με την ειδικότητα αυτή.


Άρθρο 13ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΣΥΓΚΛΗΣΗ -ΑΠΑΡΤΙΑ

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για κάθε θέμα, που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο και το παρόν καταστατικό σε άλλα όργανα. Αποφασίζει και για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, κανονικά υπαγόμενο στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, που θα υπαχθεί σε αυτήν μετά από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του όλου αριθμού των μελών της. Η Γενική Συνέλευση ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο στα άλλα όργανα. Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα:
α) Να διορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και να κρίνει τον απολογισμό του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου. β) Να εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής και της Ελεγκτικής Επιτροπής. γ) Να αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού και να κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη σύμφωνα με την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής. δ) Να αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού. ε) Να αποφασίζει για τη διάλυση της ένωσης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία [το 1/2 συν ένας] των παρόντων μελών εκτός των περιπτώσεων των άρθρων 99 και 100 Α.Κ. Οι ψηφοφορίες, που αναφέρονται σε εκλογές συλλογικών οργάνων, θέματα εμπιστοσύνης προς την διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά εν γένει ζητήματα και κήρυξη απεργίας διεξάγονται μυστικά ειδάλλως είναι άκυρες. Οι ψηφοφορίες για άλλα θέματα γίνονται διά ανατάσεως της χειρός ουδέποτε όμως δια βοής. Κάθε χρόνο συγκαλείται μία (1) τακτική Γενική Συνέλευση στο πρώτο 15ημερο του Φεβρουαρίου. Στην τακτική Γενική Συνέλευση του Φεβρουαρίου γίνεται ενημέρωση των μελών της ένωσης για τις εργασίες αυτής και συζητούνται επίκαιρα θέματα: α) Ανακοινώνεται η έκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου του παρελθόντος έτους, β) υποβάλλεται για έγκριση ο απολογισμός και η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής γ) γίνεται η κατάθεση και η έγκριση του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που την προκηρύσσει 15 ημέρες τουλάχιστον πριν την διεξαγωγή της. Η πρόσκληση με τις υπογραφές του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του συνδέσμου πρέπει οπωσδήποτε να καθορίζει τον χρόνο και θέματα για συζήτηση.
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία του 1/3 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών της. Στην περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας διενεργείται νέα Γενική Συνέλευση μετά από μία εβδομάδα στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εκδώσει αμέσως σχετική ανακοίνωση. Απαγορεύεται η συμμετοχή στις συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες με οποιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση. Η Γενική Συνέλευση συζητά και αποφασίζει μόνον πάνω στα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Κάθε άλλο θέμα πού δεν γράφεται στην ημερήσια διάταξη τίθεται υπόψιν της Γενικής Συνελεύσεως και αποφασίζεται αν θα συζητηθεί η όχι. Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι να διαπιστωθεί απαρτία και μετά εκλέγεται με ανάταση των χεριών ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως, που δεν μπορούν να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει τις εργασίες αυτής και ο γραμματέας επιμελείται της σύνταξης και καθαρογραφής των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, τα οποία υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο. Σε περίπτωση άρνσησης του γραμματέα να υπογράψει τα πρακτικά αρκεί η υπογραφή του Προέδρου και η σημείωσή του ότι ο γραμματέας αρνήθηκε την υπογραφή αυτών.


Άρθρο 14ο ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται για σοβαρά θέματα της ένωσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή τουλάχιστον τριών μελών του ή αν το Διοικητικό Συμβούλιο αδρανεί ή αρνείται, με έγγραφη ή ηλεκτρονική αίτηση του 1/7 των Σώματος των Μελών του συνδέσμου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε επτά (7) ημέρες το αργότερο από την υποβολή της αίτησης να συγκαλέσει την έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Η πρόσκληση ή αίτηση πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση προκηρύσσεται τέσσερις (4) τουλάχιστον μέρες πριν την διεξαγωγή της και διεξάγεται άσχετα από απαρτία.

Στην ειδική περίπτωση παραίτησης ή έλλειψης του Διοικητικού Συμβουλίου και δέκα (10) μόνο μέλη του σωματείου μπορούν να συγκαλέσουν έκτακτη Γενική Συνέλευση με σκοπό να εκλέξει Διοικούσα Επιτροπή και ενδεχομένως να προκηρύξει εκλογές. Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να παραιτηθεί σαν σώμα, υποχρεούται προηγούμενα να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση και να θέσει σε αυτή το θέμα της παραιτήσεως. Αν δεν το κάνει αυτό η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται με τον παραπάνω τρόπο.
Η καταστατική Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη τόσο για την τροποποίηση των διατάξεων όσο και για τη διάλυση του σωματείου, απαιτείται όμως παρουσία του μισού τουλάχιστον αριθμού των μελών του συλλόγου και πλειοψηφία 3/4 των παρόντων.

Η Γενική Συνέλευση και το Σωμα των Μελών μπορει να αποφασίζει για την κήρυξη απεργίας η στάση εργασίας η άλλης μορφής συνδικαλιστική ενέργεια με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, που απαιτεί ο νόμος. Ομοίως η Γενική Συνέλευση και το Σωμα των Μελών μπορεί να αποφασίζει για τη λήξη της απεργίας.

Όταν και όπου αυτό είναι εφικτό, οι συνεδριάσεις μεταδίδονται ζωντανά στο διαδίκτυο.


Άρθρο 15ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ – ΑΠΑΡΤΙΑ

Ο συνδεσμος διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται όπως προβλέπεται από το νόμο και το παρόν καταστατικό. Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν γιατροί όλων των ειδικοτήτων. Το Διοικητικό Συμβούλιο

 • λαμβάνει πρωτοβουλίες για τη επίτευξη των σκοπών του συνδέσμου

 • υλοποιεί τις αποφάσεις του Σώματος των Μελών και οργανώνει και συντονίζει τις δράσεις του συνδέσμου,

 • εξασφαλίζει τη συντήρηση και επέκταση των ψηφιακών δομών του συνδέσμου

 • διαχειρίζεται το μητρώο των μελών και σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Οικονομικών καταρτίζει τη λίστα των οικονομικά ενήμερων μελών

 • μπορεί να εκδίδει δελτία τύπου, να προβαίνει σε ανακοινώσεις προς τα μέλη ή τρίτους και φροντίζει για την συνεχή ροή πληροφόρησης και προς το εσωτερικό αλλά και προς το εξωτερικό του συνδέσμου.

 • προτείνει νομικές ενέργιες όπως προσφυγές, εξώδικά κλπ όπου θα συμμετέχει ο σύνδεσμος. Τέτοιες ενέργειες αποφασίζονται από το Σώμα των Μελών με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των ψηφισάντων συν μία ψήφο, χωρίς να χρειάζεται εκ των προτέρων επικύρωση από την Γενική Συνέλευση. Το Σώμα των Μελών και η Γενική Συνέλευση έχουν το δικαίωμα να άρουν ανά πάσα στιγμή την απόφαση αυτή, με πλειοψηφία τριών πέμπτων (3/5) των ψηφισάντων συν μία ψήφο.

 • ορίζει ως εκπροσώπους του συνδέσμου σε δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια σωματεία αποκλειστικά μέλη του συνδέσμου, σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του.

 • διατηρεί σταθερούς διαύλους επικοινωνίας με κάθε επαγγελματική ένωση που εκτιμά ότι μπορεί να αποτελεί ουσιαστική συνεισφορά και ενίσχυση της παρουσίας του συνδέσμου και συντελεί στην προώθηση των στόχων του συνδέσμου.

 • μεριμνά για την οικονομική βιωσιμότητα του συνδέσμου.

Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται σε επτά (7) και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και πέντε μέλη. Η θητεία του είναι διετής. Το νεοεκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται υποχρεωτικά εντός οκτώ (8) ημερών από της εκλογής του υπό την προεδρία εκείνου, που πήρε τις περισσότερες ψήφους (σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση) και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα και τον Ταμία.
Όλες οι ειδικότητες που υπάρχουν στο Σώμα των Μελών πρέπει να εκπροσωπούνται, εφόσον υπάρχουν σχετικές υποψηφιότητες, με τουλάχιστον ένα μέλος. Αυτός που πήρε τις περισσότερες ψήφους καλεί στην ίδια συνεδρίαση και το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο να παραδώσει στο νέο τα κλειδιά, τις σφραγίδες, το αρχείο και την περιουσία της ένωσης με πρωτόκολλο παραλαβής, που υπογράφεται και από τα δύο προεδρεία.

Το εκλογικό υλικό φυλάσσεται σε ιδιαίτερο χώρο με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου για 15 ημέρες, διάστημα κατά το οποίο μπορεί να υποβληθεί ένσταση στο αρμόδιο δικαστήριο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά, μία φορά κάθε μήνα, με ηλεκτρονική τηλεδιάσκεψη. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τρία μέλη με κοινοποίηση τουλάχιστον 24 ώρες πριν και με αναφορά του χρόνου και του θέματος. Η αντζέτα των θεμάτων που θα συζητηθουν κοινοποιειται στο Σωμα των Μελών 24 ωρες πριν και επισημαίνονται τα θεματα (εφόσον υπάρχουν) που κρινονται από το Διοιηκητικο συμβουλιο ως μειζονα για να ψηφιστουν από το Σωμα των Μελών κατά την συνεδρίαση του Διοικητικου Συμβουλιου. Θεματα που εχουν χαρακτηριστει ελασσονα από το Διοικητικό Συμβουλιο μπορουν να αναβαθμιστουν ως μειζονα αν αυτό προταθεί από δεκα (10) τουλάχιστον μέλη και το απαιτει η πλειοψηφια μεγαλύτερη του 50% του σωματος των μελών.Για να συνεδριάσει εγκύρως το Διοικητικό Συμβούλιο απαιτείται να ειναι παρόντα πέντε μέλη του. Αν δεν επιτευχθεί αυτή η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται με απαρτία τεσσάρων μελών σε 2 ημέρες. Απόφαση λαμβάνεται με θετική ψήφο από τουλάχιστον τέσσερα μέλη του. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έκτακτα με ηλεκτρονική τηλεδιάσκεψη κάθε φορά, που το καλεί ο Πρόεδρος ή το 1/3 των μελών του. Κάθε μέλος μπορεί να προτείνει θέματα για συζήτηση. Οι συνεδριάσεις είναι ανοικτές για το Σώμα των Μελών, εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει άλλως μετά από πρόταση μέλους του ή δεν υπάρχει η τεχνικώς η δυνατότητα αυτή. Οι  ανοικτές συνεδριάσεις είναι ηλεκτρονικά αναμεταδιδόμενες, με δικαίωμα σχολιασμού και παρεμβάσεων από οποιοδήποτε μέλος επιθυμεί. Τα μέλη του Σωματος των Μελών, που παρίστανται  συμμετεχουν στις ψηφοφορίες των μειζονων θεμάτων (ή οποιων εκτάκτων θεμάτων προκύπτουν) με ηλεκτρονικη ψηφοφορια (φανερή ή μυστική) και το αποτέλεσμα της ψηφοφοριας είναι δεσμευτικο για το Διοιηκητικο Συμβουλιο μόνο αν εχει συμμετάσχει ποσοστο > μεγαλύτερο του 50% του Σωματος των Μελών με διακαίωμα ψηφου. Σε περίπτωση που οι παριστάμενοι διαταράσσουν την τάξη ο Πρόεδρος μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αποβάλει (ηλεκτρονικά) αυτούς που ενοχλούν.

Απόφαση λαμβάνεται με θετική ψήφο από τουλάχιστον τέσσερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με φανερή ψηφοφορία, εκτός αν πρόκειται για θέμα προσωπικό και ζητηθεί από το 1/3 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αποφάσεις που παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών αναθεωρούνται μόνο με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3. Αποφάσεις που παίρνονται με ομοφωνία αναθεωρούνται με απόφαση ομόφωνη. Όλες οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αναθεωρούνται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που απουσιάζει αδικαιολόγητα για 3 συνεχείς ή 5 μη συνεχείς συνεδριάσεις θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Σε περίπτωση, που αποχωρήσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αναπληρώνεται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος. Σε περίπτωση παραίτησης ή εξάντλησης και των αναπληρωματικών η θέση παραμένει κενή και το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί εγκύρως με κενό μέχρι και το 1/3 των θέσεων του. Αν οι κενές θέσεις υπερβούν τον αριθμό αυτό συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο παύεται, προ της λήξης της θητείας του, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Ειδικά σε αυτή την περίπτωση απαιτείται απαρτία του 1/2 των μελών της ένωσης. Επίσης παύεται με αίτημα που συγκεντρώνει την υποστήριξη του ενός δεύτερου (1/2) του Σώματος των Μελών συν έναν.

Το Δοιηκητικό συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την τήρηση πρακτικών της συνεδρίασης σε ηλεκτρονική μορφή.

 

Άρθρο 16ο ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ

Ο Πρόεδρος διευθύνει τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, αντιπροσωπεύει τον σύνδεσμο δικαστικά και εξώδικα σε κάθε αρχή και ενώπιον των Δικαστηρίων και γενικά φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών του συνδέσμου και τον συντονισμό της δράσης του. Υπογράφει κάθε έγγραφο που έχει σχέση με την ένωση (αλληλογραφία κ.λ.π) και κάθε δικαιοπραξία την κατάρτιση της οποίας έχει αποφασίσει νωρίτερα το Δ.Σ..
Δεν επιτρέπεται σε κανένα μέλος της ένωσης να εκλεγεί στο αξίωμα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου για περισσότερο από δύο συνεχόμενες θητείες.
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός εμποδίζεται ή απουσιάζει σε όλα του τα καθήκοντα και συνεργάζεται με αυτόν στην εκτέλεση των αποφάσεων της ένωσης.

Ο Γενικός Γραμματέας ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα οποία υποχρεούνται να υπογράφουν τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όταν λείπει ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος, συνυπογράφει κάθε έγγραφο μαζί με τον Πρόεδρο, έχει την ευθύνη των βιβλίων της ένωσης πλην του Ταμείου και φυλάει την σφραγίδα της ένωσης.

Ο Ταμίας έχει την ευθύνη του ταμείου του συνδέσμου και ελέγχεται από την Ελεγκτική Επιτροπή για την καλή διαχείριση της περιουσίας του συνδέσμου. Ο Ταμίας  παρέχει στον Πρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο και σε τουλάχιστον ένα ακόμη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφιακή πρόσβαση με δικαίωμα εμφάνισης (view only) σε όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς του συνδέσμου. Ο Ταμίας ενεργεί εκ μέρους του συνδέσμου όταν και όπου απαιτούνται ενέργειες οικονομικής, λογιστικής ή τραπεζικής φύσης και έχει την ευθύνη των οικονομικών του συνδέσμου, της είσπραξης εισφορών, πληρωμών, της διαχείρισης των τραπεζικών λογαριασμών του συνδέσμου συμπεριλαμβανομένων και των διαδικτυακών λογαριασμών και συναλλαγών. Η διαχείριση των οικονομικών του Συνδέσμου γίνεται με απόλυτα διαφανή τρόπο και σε πλήρη συμφωνία με τις διατάξεις του νόμου.

Ο Ειδικός Γραμματέας αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα, όταν αυτός εμποδίζεται ή απουσιάζει σε όλα του τα καθήκοντα και βοηθάει στην τήρηση των πρακτικών.
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να καθαιρεθεί, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μόνο και με απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων, για παράβαση των καθηκόντων του. Την πρόταση μομφής μπορεί να την κάνει το 1/10 των μελών της ένωσης.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Άρθρο 17ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Η εκλογή διεξάγεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο και μυστική ψηφοφορία, παρουσία της Εφορευτικής Επιτροπής. Εκλέγονται τα μέλη, που πλειοψηφούν σε σταυρούς προτιμήσεως. Κάθε μέλος μπορεί να θέτει έως πέντε (5) σταυρούς προτιμήσεως από το σύνολο των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο και έως τρεις (3) σταυρούς προτιμήσεως για τους υποψήφιους της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Οι υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές τρεις (3) ημέρες πριν την ημέρα της ψηφοφορίας με αίτηση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Όλο το εκλογικό υλικό, μετά το τέλος των εκλογών, παραδίδεται από την Εφορευτική Επιτροπή στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο και φυλάσσεται μέχρι να εκπνεύσει η προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων, κατά των αρχαιρεσιών στο αρμόδιο Δικαστήριο.

Η ψήφος στα συνέδρια και τις συνεδριάσεις των οργάνων του συνδέσμου είναι προσωπική και δεν μπορεί να ασκηθεί μέσω πληρεξουσίου. Κάθε μέλος έχει μόνο μια ψήφο. Η συμμετοχή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνίας, ή τηλεδιάσκεψης, είναι αποδεκτή σε κάθε περίπτωση φανερής ψηφοφορίας, και μονο αν διασφαλίζεται με ηλεκτρονικό τρόπο το απόρρητο της ψήφου σε μυστική ψηφοφορία. Πριν από την ψηφοφορία καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε να εξασφαλίζεται η σύνθεση των απόψεων και η μέγιστη δυνατή συναίνεση.
 

Άρθρο 18ο ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από 3 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη. Εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση του Φεβρουαρίου για τριετή θητεία με καθήκον την άσκηση ταμειακού και διαχειριστικού ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβολή σχετικής έκθεσης στην επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση ή σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, αν αυτή το κρίνει απαραίτητο ή αν ζητηθεί. Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο.
 

Άρθρο 19ο ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Οι αρχαιρεσίες για το Διοικητικό Συμβούλιο διεξάγονται κάθε δυο (2) χρόνια στην τακτική Γενική Συνέλευση του Φεβρουαρίου, με τη μέριμνα 5μελούς Εφορευτικής Επιτροπής, που εκλέγεται από την τακτική Γενική Συνέλευση και της οποίας προεδρεύει ο εκλεγμένος από τα μέλη της Πρόεδρος. Εκλέγονται επίσης και 3 αναπληρωματικά μέλη.

Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Εφορευτική Επιτροπή, τρεις (3) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών ανακοινώνει τον εκλογικό κατάλογο, που περιλαμβάνει τα μέχρι και την προηγούμενη ημέρα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη. Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για την έκδοση επαρκών ψηφοδελτίων, για την καταλληλότητα της κάλπης και γενικά για κάθε σχετικό με τις αρχαιρεσίες.
Η Εφορευτική Επιτροπή δύο (2) πλήρεις μέρες πριν τη διεξαγωγή των εκλογών, ανακοινώνει επίσημα τους καταλόγους των υποψηφίων, που έχουν υποβάλλει αίτηση υποψηφιότητας μέχρι και την προηγούμενη ημέρα. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη της ένωσης, εκτός από τα παραπάνω εξαιρούμενα. Την ημέρα της ψηφοφορίας, που είναι μυστική, η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει την κάλπη, ελέγχει αν είναι κενή, τη σφραγίζει και στη συνέχεια ο
Πρόεδρός της κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας, στις 10.00 π.μ. Η ψηφοφορία διαρκεί μέχρι τις 6:00 μ.μ. και γίνεται πάντα ημέρα Κυριακή.

Μπορούν να παραβρίσκονται και να παρακολουθούν οι υποψήφιοι ή γραπτώς ορισμένοι αντιπρόσωποι τους. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί τη διαλογή των ψήφων και ανακοινώνει τα αποτελέσματα. Η διαλογή γίνεται μπροστά σε όσους θέλουν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία. Ενστάσεις υποβάλλονται σε όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Η Εφορευτική Επιτροπή συνεδριάζει αμέσως και ανακοινώνει την απόφαση. Ακολουθεί η καταμέτρηση των ψήφων, που πήρε κάθε υποψήφιος και τέλος γίνεται η ανακήρυξη των υποψηφίων, που εκλέχθηκαν. Η ψήφος στις συνελέυσεις και τις συνεδριάσεις των οργάνων του Συνδεσμου είναι προσωπική και δεν μπορεί να ασκηθεί μέσω πληρεξουσίου. Κάθε μέλος έχει μόνο μια ψήφο. Η ψήφος είναι μυστική, όταν αφορά την εκλογή προσώπων ή όταν αυτό ζητηθεί εκ των προτέρων και αποφασιστεί. Η συμμετοχή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνίας, ή τηλεδιάσκεψης, είναι αποδεκτή σε κάθε περίπτωση φανερής ψηφοφορίας. Οι μυστικές ψηφοφορίες μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά μόνο εφόσον υπάρχει η κατάλληλη ψηφιακή πλατφόρμα που να διασφαλίζει το απορρητο και την μυστικότητα της ψηφοφορίας. Στην περίπτωση αυτή η Εφορευτική Επιτροπή είναι υπέυθυνη για την διασφάλιση της ομαλότητας, καλής εκτέλεσης και μυστικότητας της εκλογικής διαδικασίας.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΣΦΡΑΓΙΔΑ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Άρθρο 20ο ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

 

Ο   σύνδεσμος    έχει    σφραγίδα    κυκλική    με    τις    λέξεις    ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ και την ένδειξη του έτους ιδρύσεώς του στην περιφέρεια και στο κέντρο τον διπλό συσπειρωμένο όφι γύρω από την ράβδο του Ασκληπιού.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 21ο ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο σύνδεσμος γίνεται μέλος Ομοσπονδίας ή άλλης ένωσης σε εθνικό επίπεδο εφόσον το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση διάλυσης της ένωσης για την τύχη της περιουσίας της αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.
Όλα τα μέλη έχουν καθήκον να εργάζονται για την ευόδωση των σκοπών της ένωσης και δικαιούνται να απαιτήσουν την τήρηση του καταστατικού.
Για να γίνει τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται, για μεν την απαρτία της Γενικής Συνέλευσης η παρουσία του ενός δευτέρου (1/2) των μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου και για την απόφαση, πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των παρόντων μελών. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση αποφάσεως για διάλυση της ένωσης.

Η πρώτη, μετά την νόμιμη σύσταση της ένωσης, Γενική Συνέλευση των μελών θα γίνει με ευθύνη της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής και αφού τηρηθούν όλες οι διαδικασίες, που ορίζονται για σύγκλιση τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το αργότερο μέσα σε δύο μήνες, από την δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο αρμόδιο Πρωτοδικείο, με μόνο θέμα ημερησίας διάταξης την εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ε.Ε.

Η πρώτη Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα στην έδρα της ένωσης ή θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο. Κάθε περίπτωση ή ζήτημα, που δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό, ρυθμίζεται από τις Γενικές Συνελεύσεις ή από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά παραχώρηση αρμοδιότητας από τη Γενική Συνέλευση και πάντα σύμφωνα με το νόμο και το πνεύμα του καταστατικού.
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να συντάσσει εσωτερικούς κανονισμούς, με τους οποίους θα ορίζονται λεπτομερώς, οι διαδικασίες, με τις οποίες θα διεξάγονται οι εργασίες της ένωσης. Οι εσωτερικοί κανονισμοί δεν ισχύουν πριν εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση και δεν μπορούν να τροποποιούν τις διατάξεις του καταστατικού τούτου.

Ο σύνδεσμος είναι κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

 

Άρθρο 22°
ΙΣΧΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ


Το καταστατικό αυτό αποτελείται από είκοσι δυο άρθρα, διαβάστηκε, συζητήθηκε και εγκρίθηκε κατά άρθρο και στο σύνολο του, από τα ιδρυτικά μέλη, και, υπεγράφη υπ' αυτών και θα ισχύει από τη δημοσίευση του στο αρμόδιο Πρωτοδικείο.

 

Αθηνα, 24/10/2014

 

Η προσωρινη διοικηση

 

 

1. Γεωργαλής Νίκος, Ακτινολογος    Πρόεδρος

 

 

2. Πανάγος Πέτρος, Βιοπαθολόγος  Αντιπρόεδρος

 

 

3. Βρεττάκος Πέτρος, Ακτινολογος   Ταμίας

 

 

4. Ρούτσιας Ιωάννης, Βιοπαθολόγος            Γενικός Γραμματέας

 

 

5. Γερουκης Ηλιας, Ακτινολογος       Ειδικός Γραμματέας

 

 

6. Αμπατζής Πολύδωρος, Ακτινολόγος         Σύμβουλος

 

 

7. Τερζίδου Φωτεινή, Ακτινολόγος    Σύμβουλος

 

Tel. ...................
Fax. ...................
Διεύθυνση
Anchor 1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Wix Facebook page
 • Wix Twitter page
 • Wix Google+ page
bottom of page